Sysmex Nederland
Menu

XN Clinical Values

XN Complete blood count, or XN-CBC

Van de complete bloedtellingen (CBC) van XN maakt telling van gekernde rode bloedcellen (NRBC) automatisch deel uit, zelfs tot gehaltes van slechts 1/1000 WBC. Dit waarborgt een betrouwbare leukocytentelling, zelfs bij hoge NRBC-concentraties. Bij detectie van NRBC worden automatisch WBC-waarden geleverd. Ook levert XN tijdwinst op door de handmatige NRBC-telling en WBC-correctie op betrouwbare wijze te vervangen door geautomatiseerde verwerking. Daarmee vermijdt het systeem ook interferentie door niet-cellulaire deeltjes zoals lyse-resistente RBC of lipiden. En het systeem verschaft informatie over microcyten en macrocyten, als toevoeging aan de RBC-telling.

Als u monsters van neonaatjes of jonge kinderen scant, kunnen zowel u als de patiëntjes profiteren. Omdat de analyser slechts 88 µL per analyse nodig heeft, kunt u met kleinere monsters volstaan. En dankzij NRBC-autocorrectie kunt u erop rekenen dat uw leukocytenwaarden in neonatenmonsters precies juist zijn.

DIFFERENTIËLE WBC-TELLING: XN-DIFF

De DIFF-telling van de XN-Serie omvat ook onrijpe granulocyten (IG) en detecteert WBC-afwijkingen met grote gevoeligheid. De XN biedt deze hoge gevoeligheid dankzij de speciale vormherkenning van de subpopulatieclusters.

Monsters met een lage leukocytenconcentratie kunnen in de speciale 'low WBC mode' opnieuw worden gemeten. Vanwege een uitgebreide telsequentie levert dit betrouwbare resultaten op voor al uw parameters, waaronder ook de differentiaal. Ook al is er slechts 20 μL bloed beschikbaar, de toegevoegde voorverdunningsmodus zorgt ervoor dat u ook vanuit capillaire monsters complete differentiële resultaten kunt krijgen.

De gevoeligheid van XN-DIFF is in het bijzonder nuttig voor het detecteren van ontstekingen of infecties. Ook draagt het bij aan het monitoren van therapieën – als een verhoogde WBC-telling daalt, kan dat een teken zijn van de effectiviteit van een therapie.

RETICULOCYTEN: RET

Wereldwijd wordt de nauwkeurigheid erkend van de reticulocytentelling waarbij gebruik wordt gemaakt van onze merkeigen fluorescentie-flowcytometriemethode. De methode wordt sinds 2006 zelfs toegepast voor dopingcontrole bij evenementen die wereldwijd aandacht genieten, zoals de Tour de France.

Ook kunt u met behulp van de Sysmex RET-telling aan het licht brengen wat er werkelijk gebeurt bij klinische aandoeningen als anemie. Anemie is een symptoom van uiteenlopende klinische stoornissen, maar wordt toch vaak onderschat als functionele aandoening van de rode bloedcellen. Met de XN kunt u de gecombineerde informatie analyseren van reticulocytenparameters, zowel kwalitatief als kwantitatief. Zo brengt u het totale plaatje in beeld. Bovendien krijgt u bij ijzer- en/of erytropoëtinetherapie aanzienlijk sneller grip op de behandeling. En het belangrijkste is dat patiënten meer kans op genezing hebben.

Naast de pure reticulocytentelling biedt de RET-toepassing van de XN-Serie ook reticulocytenfracties (IRF, LFR, MFR, HFR), die de rijpheidsfase aangeven, en daarmee ook de erytropoëtische activiteit. Ook biedt de toepassing extra informatie over de kwaliteit van neoplastische rode bloedcellen, door de graad van reticulocytenhemoglobinisatie (RET-He) te rapporteren.

Bovendien verschaft RET informatie over hypo- en hyperchrome rode bloedcellen en fragmentocyten. RET berekent de reticulocytenproductie-index (RPI) automatisch.

FLUORESCENTIE-BLOEDPLAATJES: PLT-F

Voor het nemen van de beslissing wel of niet trombocytenconcentraat toe te dienen is de PLT-F-telling betrouwbaarder dan routinematige analyse. In feite is de toepassingsgerichte fluorescentie-optische analyse van de XN vergelijkbaar met de referentiemethode, zelfs bij lage cellenconcentraties.

Dat is van wezenlijk belang. Van belang omdat de fractie van onrijpe trombocyten bijvoorbeeld aangeeft of de oorzaak van trombocytopenie in het beenmerg dan wel in het perifere bloed ligt. En dat maakt qua behandeling een duidelijk verschil. Als u met behandeling van trombocytopenie begint, is deze nu ook gemakkelijker te monitoren. Onze PLT-F-methode biedt in vergelijking met de standaardbehandeling een vijfvoudig PLT-telvolume.

U kunt uw omlooptijd verminderen omdat aanvullende trombocytentelling niet meer nodig is, hetzij door bloedplaatjes-immunoflowcytometrie dan wel door kamertelling. Bovendien wordt telling van onrijpe trombocyten uitgevoerd volgens een snelle en geheel geautomatiseerde methode, zonder interferentie door gefragmenteerde rode cellen of gebroken witte bloedcellen.

Lichaamsvloeistoffen: XN-BF

Als optie kunt u een geautomatiseerde lichaamsvloeistofmodus selecteren, die specifiek is gericht op het analyseren van cerebrospinale vloeistof (CSF), synoviale en sereuze vloeistoffen (bv. pleuraal, CAPD of ascites). Iedereen die wel eens lichaamsvloeistoffen heeft geanalyseerd, kent de gevoeligheid van dat proces. We hebben geprobeerd alle cruciale aspecten in ogenschouw te nemen.

Een speciale, automatisch geactiveerde telsequentie levert, zonder voorbehandeling van monsters, een nauwkeurige totale telling van gekernde cellen (TNC, total count of nucleated cells). Zelfs in de laagste telbereiken is deze methode effectief, zoals bij cerebrospinale vloeistof. Om de nauwkeurigheid verder te optimaliseren en om de kwaliteit van behandelingen te verbeteren, is het telvolume van de XN het drievoudige van dat van een standaard telkamer.

Het meten van CSF kan een vlotte indicatie opleveren van bacteriële meningitis, vanuit de leukocytentelling (WBC-BF) en differentiatie in polymorfonucleaire en mononucleaire cellen.

XN Body fluids, or XN-BF

You can select an automated body fluid mode as an option, dedicated to analysing cerebrospinal fluid (CSF), synovial, and serous (e.g. pleural, CAPD or ascites) fluids. Anyone who has analysed body fluids knows the sensitivity of the process. We have tried to address all the critical aspects.

 Without sample pre-treatment, a special automatically activated counting sequence provides a precise total count of nucleated cells (TNC). It works even in the lowest counting ranges, such as applicable for CSF. To enhance accuracy further and help deliver better treatments, the XN has a three-fold counting volume compared to a standard counting chamber. 

Measuring CSF can quickly indicate bacterial meningitis from the white blood cell count (WBC-BF) plus differentiation into polymorphonuclear and mononuclear cells.

WITTE PRECURSORCELLEN: WPC

Sysmex staat vrijwel alleen als leverancier van een specifiek voor witte precursorcellen bestemd kanaal. Daardoor kunt u op dit zeer gespecialiseerde terrein een hoge specificiteit bieden. Dit is vooral van belang bij monsters waarin abnormale WBC-populaties zijn gedetecteerd, in het bijzonder wanneer deze blasten of abnormale lymfocyten bevatten. Maar bij speciale monsters waarvan de bijzonderheden bekend zijn, bv. monsters afkomstig van oncologieafdelingen, kunt u het profiel ook tevoren opgeven. Normaliter wordt de WPC-analyse getriggerd door een speciale rule set voor een reflexmeting na analyse in de CBC+DIFF-modus.

De hoge specificiteit van het WPC-kanaal helpt u ook het aantal handmatige uitstrijkjes te verminderen na screening op WBC-afwijkingen in het CBC+DIFF-profiel. Dit is in het bijzonder nuttig als uw laboratorium veel abnormale monsters te verwerken krijgt, bijvoorbeeld van oncologie- of hematologieafdelingen. U speelt tijd en middelen vrij die elders beter kunnen worden ingezet.

De WPC-flagging van de XN vormt een hulpmiddel bij het diagnosticeren van myeloïde en lymfatische ziekten met een zuivere diagnostische validiteit.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Personaliseer uw ervaring

Wij gebruiken cookies zodat u onze website optimaal kunt benutten en wij onze communicatie met u kunnen verbeteren. Wij baseren ons daarbij op uw selectie en gebruiken alleen de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.

* Kan de weergave van content en de gebruikerservaring beperken.
Details over cookies
Noodzakelijke cookies
Deze cookies helpen om onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van onze website te ondersteunen. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren.
Statistiekcookies
Deze cookies registreren hoe bezoekers interactief met onze website omgaan door anoniem informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren.
Marketingcookies
Worden gebruikt om bezoekers op webpagina's te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daarmee waardevol voor uitgevers en externe adverteerders.